(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۶
۲۳ مرداد ۱۴۰۰

کارل یالمار برانتین، اهل سوئد، یکى از دو برنده جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و بیست و یک میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه