(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۷
۳۰ مرداد ۱۴۰۰

فریتوف نانسِن، برندۀ جایزۀ صلح نوبل در سال هزار و نهصد و بیست و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه