(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۲
۲۶ تیر ۱۴۰۰

در ادامه برنامه هفته گذشته، نقش سازمان صلیب سرخ جهانی، رکورددار برندگان جایزۀ صلح نوبل در جنگ جهانی دوم بررسی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه