(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۱
۱۹ تیر ۱۴۰۰

در ادامه برنامه هفته گذشته، نقش سازمان صلیب سرخ جهانی، در زمان جنگ جهانی اول، بررسی می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه