(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۲۳
۰۲ مرداد ۱۴۰۰

توماس وودرو ویلسون، برنده جایزۀ صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نوزده میلادی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه