(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۴
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ژوزف روتبلات، برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و پنج میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه