(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۵
۰۶ خرداد ۱۴۰۲

خوزه مانوئل راموس هُرتا، یکى از دو برندۀ صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و شش میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه