(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۳
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

کنفرانس‌هاى پاگواش، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و پنج میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه