(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۰
۲۶ فروردین ۱۴۰۲

یاسر عرفات، یکى از سه برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و چهار میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه