(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۹
۱۹ فروردین ۱۴۰۲

یاسر عرفات، یکى از سه برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و چهار میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه