(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۱۱
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

شیمون پرز، یکى از سه برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و چهار میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه