(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۸
۱۲ فروردین ۱۴۰۲

فردریک ویلِم دِ کلرک، یکى از دو برندۀ صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه