(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۷
۰۵ فروردین ۱۴۰۲

نلسون ماندلا، یکى از دو برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و سه میلادى (بخش سوم و پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه