(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۶
۲۷ اسفند ۱۴۰۱

نلسون ماندلا، یکى از دو برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و سه میلادى (بخش دوم)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه