(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۳
۰۶ اسفند ۱۴۰۱

بانو آنگ سان سوچى، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و یک میلادى (بخش پایانى).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه