(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۴
۱۳ اسفند ۱۴۰۱

ریگوبِرتا مِنچو، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه