(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۱۰۲
۲۹ بهمن ۱۴۰۱

بانو آنگ سان سوچى، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و نود و یک میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه