(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۵
۱۰ دی ۱۴۰۱

ایلى ویزِل، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه