(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۸
۰۵ شهریور ۱۴۰۱

سازمان عفو بین الملل، یکى از دو برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه