(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۹
۱۲ شهریور ۱۴۰۱

سازمان عفو بین الملل، یکى از دو برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه