(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۷۷
۲۹ مرداد ۱۴۰۱

مایرِد مک گوایِر، یکى از دو برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و هفتاد و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه