(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۱
۱۷ تیر ۱۴۰۲

پزشکان بدون مرز، برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و نه میلادى (بخش اول).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه