(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۰
۱۰ تیر ۱۴۰۲

جان هیوم، یکى از دو برندۀ صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و هشت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه