(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۲

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۲
۲۴ تیر ۱۴۰۲

پزشکان بدون مرز، برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و نه میلادى (بخش پایانى).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه