(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۹
۰۳ تیر ۱۴۰۲

ویلیام دیوید تریمیمل، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و هشت میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه