(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۸
۲۷ خرداد ۱۴۰۲

کمپین بین المللى براى منع مین‌هاى زمینى، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و هفت میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه