(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۷
۲۰ خرداد ۱۴۰۲

جودى ویلیامز، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و هفت میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه