(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۱۶
۱۳ خرداد ۱۴۰۲

کارلوس فیلیپه شیمه نز بلو، یکى از دو برنده صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و نود و شش میلادى.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه