Program Picture

دنیای زیبای ما

بخشندگی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

روح همه ما انسان‌ها آفریده شده تا بخشنده باشد و خدمت کند برای ساختن جهانی زیباتر. این قسمت سعی دارد تا بخشندگی را به کودکان آموزش دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه