Program Picture

دنیای زیبای ما

کسب علم و دانش
۰۲ مرداد ۱۳۹۹

در همه بچه‌ها شوق یادگیری وجود دارد. آگاهی خانواده و مربی نسبت به این موضوع باعث می‌شود تا با کمک کردن و تشویق به کودک، مسیر بهتری برای کسب علم و دانش یاد دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه