با بُعد اجتماعی و آموزشی

Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد اجتماعی و آموزشی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹

بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه