Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد معنوی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹

بعد معنوی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی انسانی است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه باتجربه هستند متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه