Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد اقتصادی
۰۶ مهر ۱۳۹۹

بعد اقتصادی یکی از ابعاد مهم و اساسی در شکل‌گیری جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه مشغول هستند متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه