Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد دارویی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

بعد دارویی یکی از ابعاد مهم و اساسی در ترقی جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در بیمارستان مشغول خدمت هست متوجه می‌شویم که آیا میتوان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه