Program Picture

فردای دنیای شیشه‌ای

با بُعد محیط زیست
۱۳ مهر ۱۳۹۹

بعد محیط زیست یکی از ابعاد مهم و اساسی در حفظ جامعه است. در این قسمت با شنیدن صحبت‌های فردی که در این زمینه باتجربه هستند متوجه می‌شویم که آیا می‌توان از طریق این بعد و استفاده از فرصت به وجود آمده تغییراتی در جامعه ایجاد نمود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه