Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

بازتعریف رفاه به نفع عموم مردم

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

ما تولید بیشتری می‌کنیم، صادرات بیشتری داریم، اما در اولویت قرار دادن سود و منفعت نسبت به مردم و طبیعت، منجر به گرسنه ماندن افراد بیشتری شده است. ثروت و فقر مفرط باعث ایجاد تعارضات تحمل ناپذیری می‌شود. تغییرات آب و هوایی باعث افزایش مهاجرت و استثمار کسانی که هویت خود را از دست داده اند، شده است. تفکر سیستماتیک، ما را قادر می سازد که توجه خود را متمرکز بر کل کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه