Program Picture

بازتاب

تساوی حقوق – بخش ۲

۲۳ تیر ۱۳۹۹

آیا ریشه‌ بسیاری از نابرابری ها را نباید در خلقت یا در ادیان جستجو کرد مانند تفاوت مومنین و غیرمومنین یا تفاوت زنان و مردان؟ آیا برابری یک ضد ارزش محسوب نمی‌شود و منافی احترام و ادب نیست؟ دیدگاه و راهکار دیانت بهائی در این مقوله چیست؟ برای بحث پیرامون این مسائل شاهرخ کوهستانی همچون برنامه ‌قبل بازتاب میزبان دو حقوق‌دان سرکار خانم دکتر سهیلا عزیزی و جناب آقای دکتر سیروس مشکی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه