Program Picture

بازتاب

اعتیاد – بخش ۲

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

مسئولیت فرد و اجتماع در قبال پدیده اعتیاد چیست؟ نقش اختلالات روحی و روانی در آشکار شدن و بروز اعتیاد تا چه حد است؟ نقش ادیان در شیوع یا کنترل روند آن چگونه بوده؟ و نهایتا برای گریز از تبعات نامطلوب آن چه باید کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه