ارتباط روحانیات و مادیات

Program Picture

مداد نارنجی فرزندم

ارتباط روحانیات و مادیات
۱۸ آبان ۱۴۰۲

آیا وقایع و اتفاقات دنیا را می‌توانیم از دو دیدگاه مادی و روحانی بررسی کنیم؟ این دو دیدگاه در زندگی روزانه ما چطور به کار ما می‌آید؟ چه ارتباطی بین بعد روحانی و مادی زندگی ما وجود دارد؟ آیا می‌توان به کودکان یاد داد تا از کودکی هر دو بعد زندگی خود را ببینند و تقویت کنند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه