آهنگ‌های عمو پیمان

program picture

آهنگ‌های عمو پیمان

“آهنگ‌های عمو پیمان” مجموعه‌ای از سرودها و ترانه‌ها برای اطفال می‌باشد که در هر قسمت به یکی از فضائل انسانی مثل صداقت، فروتنی، قلب پاک، شادی و … می‌پردازد و به کودکان کمک می‌کند که با مفاهیم روحانی آشنا شوند و معانی فضائل انسانی را بهتر درک کنند. آهنگ‌های عمو پیمان در هر قسمت از نمایش باران و فاران نیز ارائه می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه