امانت‌داری

Program Picture

آهنگ‌های عمو پیمان

امانت‌داری
۰۳ شهریور ۱۴۰۰

گفتار ما زیبا شود با راستی، با راستی

به به اگر که گفتار را با راستی آراستی

نور امانت بیشتر از آفتاب آسمان

رویت به آن روشن شود، باشی امین این و آن

امانت یعنی به مال دیگران دستان تو آلوده نیست

چون بی امانت هیچ کس از هیچ کس آسوده نیست

نور امانت بیشتر از آفتاب آسمان

رویت به آن روشن شود، باشی امین این و آن

news letter image

ثبت نام در خبرنامه