Program Picture

آموزه‌های نو

شبکه‌های اجتماعی – بخش ۲

۱۰ شهریور ۱۳۹۷

در قسمت قبل دیدیم که رها لوئیس فواید مختلف شبکه ها اجتماعی را برشمرد. این شبکه ها به جز اینکه ما را از حال هم باخبر نگه می دارد می تواند زمینه ساز فعالیت ها اقتصادی یا مشارکت ها اجتماعی باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه