Program Picture

آموزه‌های نو

شبکه‌های اجتماعی – بخش ۱

۰۳ شهریور ۱۳۹۷

در این برنامه، رها لوئیس، روزنامه نگار صنعت سرگرمی، با برشمردن فواید شبکه ها اجتماعی به بزرگ ترین ضرر آن اشاره می کند: روابط مجازی هرگز نمی تواند جای روابط حقیقی را پر کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه