Program Picture

آموزه‌های نو

عدالت نژادی

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

دِریک اسمیت، استاد دانشگاه، که در زندان‌های ایالتی نیویورک مشغول به تدریس و خدمت است می‌گوید تعصب نژادی در آمریکا مثل کوه یخ شناوری است که فقط قسمتی از آن پیداست. برای رهایی از تعصب باید انسان‌ها را آینه‌ای دید که صفات و اسماء الهی در آن منعکس است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه