Program Picture

گفتگوی رفاه اجتماعی و صلح عمومی

آموزش فراگیر، حق اساسی انسان

۱۴ اسفند ۱۳۹۹

نوآوری، زاییده ذهنی خلاق است. تحصیل، توانایی بالقوه روح خلاق را آزاد می‌سازد. این کلید رشد و توسعه ماست. بدون آموزش فراگیر متکی به یک جزء برای حمایت از کل هستیم. این اساس شهروند فعال بودن است، نگرش‌ها و ارزش‌ها را کنترل کرده، چارچوبی برای روابط برابر فراهم کرده و رعایت حقوق دیگران را تضمین می‌کند. آموزش فراگیر، حق اساسی انسان.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه