حرف امروز- اطاعت از حکومت

اطاعت از حکومت تا آنجائی انجام میشود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.