روزی جهانی برای تعاون

Program Picture

چند ثانیه با شما

روزی جهانی برای تعاون
۱۴ تیر ۱۳۹۸

گفته شده رفتار تعاونی که می‌توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه‌ای از عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی، با مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه