فرهنگ‌های محلی و قومی عاملی برای اتحاد ملی

Program Picture

چند ثانیه با شما

فرهنگ‌های محلی و قومی عاملی برای اتحاد ملی
۳۰ فروردین ۱۳۹۸

هویت‌های جهانی و فراملی در حال گسترش است و انسان‌ها روز به روز ادراکات جهانی‌تری پیدا می‌کنند. ولی در مقابل، هویت‌های قومی و محلی، نیز روز به روز قدرت و ظهور بیشتری می‌یابند. حتی پیش‌بینی می‌شود، فرهنگ جهانی مجموعه بسیار متنوع و گسترده‌ای از فرهنگ‌های کوچک محلی و قومی باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه