حضرت محمد – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

حضرت محمد – بخش ۱
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

اقلیم عربستان در روزگار باستان اصولاً جز صحرائی گرم و سوزان نبوده است. تنها سرزمین یمن در جنوب آن آبادان و دارای پیشینۀ تمدّن بوده است. اعراب ساکن عربستان را به دو دسته: عرب بائده و عرب باقیه، بخش کرده‌اند. عرب بائده یعنی نابود شونده یا نابود شده، برخی از مردم قدیم عربستان چون دو قبیلۀ عاد و ثمود بوده‌اند که بر مظاهر الهی یعنی رسولان الهی خصوصاً هود و صالح ستم فراوان روا داشته‌اند و از میان رفته‌اند و جز نامی از آنان باقی نمانده است. عرب باقیه خود به دو گروه متمایز بخش می‌شود. نخست عرب قحطانی که ساکن یمن بوده و هست. گفته‌اند افراد این گروه از نسل یعرب بن قحطان‌ شخصی که نخستین بار به عربی تکلّم کرده، بوده‌ است. دوّم عرب اسمعیلی و یا عدنانی که از نسل اسمعیل ابن ابراهیم‌اند. چون زبان اصلی حضرت اسمعیل عبری یا عبرانی بوده است آنها راعرب مُستعربه یعنی عرب شونده یا عرب شده نامیده‌اند. حضرت رسول اکرم الهی از اعراب مستعربه یعنی از اولاد حضرت اسمعیل‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه