پیک یزدان

program picture

پیک یزدان

تاریخ ادیان اصلی‌ترین موضوع پادکست پیک یزدان است. هدف اصلی پادکست پیک یزدان کمک به درک این حقیقت است که اساس همه ادیان الهی یکی است. در این سلسله گفتارها دکتر نصرت الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران تاریخ ادیان از عهد حضرت ابراهیم تا عصر حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار خواهند داد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه